Тести, вправи, завдання

Тест №1. Макроекономіка досліджує економічні процеси на рівні:

а) національної економіки;

б) підприємства;

в) галузі виробництва;

г) світового виробництва певного продукту;

д) усі відповіді неправильні.

Тест №2. Яке явище виникне в суспільстві, в якому сукупні доходи перевищують витрати:

а) зростуть ціни;

б) посилиться конкуренція виробників;

в) частина створеного продукту виявиться нереалізованою.

Тест №3. Які з перерахованих агрегатних величин не використовуються при визначенні обсягу національного доходу:

а) державні трансфертні платежі;

б) прибуток корпорацій;

в) заробітна плата;

г) рентний доход;

д) проценти.

Тест №4. Що є причиною циклічного розвитку?

а) затухання ділової активності підприємств у результаті зниження купівельної спроможності населення;

б) порушення відповідності між виробництвом і споживанням у процесі капіталістичного нагромадження;

в) стихійне запровадження досягнень науково-технічного прогресу;

г) війни, революції, природні катаклізми.

Тест №5. Який вид безробіття може виникнути у кожній з наведених ситуацій:

а) відбулося закриття шахт у зв’язку із скороченням видобутку;

б) ускладнена процедура працевлаштування на новому місці;

в) погіршився загальний стан економіки і розпочалося скорочення виробництва;

г) у сільськогосподарському виробництві запроваджуються технології, які грунтуються на комплексній механізації праці.

Тест №6. Показник природного рівня безробіття включає:

а) фрикційне та структурне безробіття;

б) фрикційне, структурне та циклічне безробіття;

в) структурне та приховане безробіття;

г) усі відповіді неправильні.

Тест №7. Що таке інфляція?

а) підвищення цін у галузях промислового виробництва;

б) значне підвищення цін на імпортні товари;

в) загальне підвищення цін на всі товари та послуги;

г) знецінення грошей внаслідок надмірної їх емісії.

Тест №8. Який вид інфляції існував в Україні у першій половині 90-х років?а) інфляція попиту;

б) інфляція пропозиції;

в) інфляція попиту та пропозиції.

Тест №9. Які з наведених нижче податків належать до непрямих:


а) податок на майно;

б) податок на додану вартість;

в) податок на доходи фізичних осіб;

г) акцизний податок;

д) податок на прибуток підприємств;

е) мито.


Тест №10. Які з наведених причин можуть зумовити появу дефіциту державного бюджету:

а) при незмінній величині видатків зменшились надходження до бюджету;

б) зменшились надходження до бюджету і на ту ж величину скоротились видатки;

в) при незмінних надходженнях до бюджету зросли видатки;

г) видатки бюджету зросли на ту ж величину, що й надходження.

Тест №11. Яким чином у ринковій економіці уряд може вплинути на норму процента за кредит? (Виберіть правильні відповіді):

а) здійснюється емісія готівкових грошей;

б) центральний банк, проводячи урядову політику, збільшує обов’язкові резерви комерційних банків;

в) центральний банк починає скуповувати у населення облігації державного боргу;

г) уряд своєю постановою визначає ставку процента комерційних банків.

Вправа №1. Нехай у країні виробляється лише один продукт – вареники з сиром. Керуючись поданою нижче таблицею, визначте ВНП двома шляхами, якщо відомо, що кожен із зазначених продуктів продавався його виробником на ринку і людина, яка займалася створенням кінцевого продукту – вареників, купувала у своїх постачальників лише готові тісто та сир.

Продукти Ринкова ціна Додана вартість
Зерно
Тісто
Молоко
Сир
Вареники

Вправа №2. Використовуючи наведені нижче умовні дані СНР (млрд.гр.од.), розрахуйте:


а) ВВП; б) НД.


1. Заробітна плата найманих працівників
2. Амортизація
3. Державні закупки товарів і послуг
4. Чисті внутрішні інвестиції
5. Особисті споживчі витрати
6. Чисті непрямі податки на бізнес
7. Експорт товарів і послуг
8. Імпорт товарів і послуг
9. Доходи від власності
10. Рентні платежі
11. Надходження відсотків від вкладеного капіталу

Вправа №3. Визначте рівень безробіття, якщо абсолютна чисельність безробітних становить 1 млн. 300 тис. осіб, чисельність працездатних громадян – 20 млн. осіб, а чисельність добровільно незайнятих – 1 млн. 500 тис. осіб.

Вправа №4. Визначте індекс цін і темп інфляції за такими даними: ціна ринкового кошика поточного року становить 560 одиниць, а ціна ринкового кошика минулого року – 520. Індекс цін минулого до позаминулого року становив 105%.

Вправа №5. Податок на прибуток корпорації визначено у обсязі 35 тис. грн. Оподаткований прибуток становив 125 тис. грн. Якою була ставка оподаткування?

Вправа №6. Нехай видатки зведеного бюджету становлять 120 млн.грн., а доходи – 115 млн. 800 тис.грн. Чи є бюджет дефіцитним? Якщо так, то визначте абсолютний розмір дефіциту та його відносну величину у відсотках до доходів і видатків. На скільки треба було б збільшити доходи бюджету або скоротити видатки, щоб збалансувати бюджет?

Завдання №1. Що буде із сукупним попитом, якщо:

а) після оподаткування у підприємців залишиться менша частина прибутків;

б) зросте загальний рівень доходів домашніх господарств.

Як зміниться сукупна пропозиція, якщо:

а) зростуть ціни на енергоносії;

б) уряд країни стимулюватиме підприємців, які здійснюють інвестиції і створюють нові робочі місця.

Завдання №2. Користуючись даними «Статистичного щорічника України за 2008 рік» визначте основні макроекономічні показники України у 2008 році та порівняйте одержані результати з попередніми.

Завдання №3. Побудуйте моделі середнього та довгого циклів та виявіть структурні відмінності між ними.

Завдання №4. Організуйте соціологічне опитування у своїй групі, скориставшись такою формою опитування:

а) Скільки місяців протягом останнього року ваші батьки мали роботу?

б) Якщо вони якийсь час не працювали, то з якої причини?

в) Чи задоволені ваші батьки своєю роботою?

г) Якщо ні, то де вони бажали б працювати (сектор економіки, галузь, установа, регіон)?

На підставі отриманих відповідей спробуйте розробити рекомендації щодо реформування ринку праці. Розрахуйте показник тривалості безробіття для батьків вашої групи.

Завдання №5. Проаналізуйте за даними «Статистичного щорічника України за 2008 рік», які зміни відбулися у показниках рівня безробіття, рівня та темпу інфляції у 2008 році порівняно з 2000 роком.

7-9.5. Питання для самоконтролю

1. Зробіть поелементний аналіз сукупних доходів та сукупних витрат.

2. Що таке сукупний попит та сукупна пропозиція? Проаналізуйте криві сукупного попиту та сукупної пропозиції.

3. Назвіть та проаналізуйте оцінюючі показники результатів суспільного виробництва.

4. В чому проявляється циклічність руху ринкової економіки, які є види циклів? Дайте їх характеристику.

5. З’ясуйте сутність, причини та види безробіття в ринковій економіці.

6. В чому сутність інфляції? Причини та види інфляції.

7. Поясніть, як взаємозв’язані між собою явища безробіття та інфляції.

8. В чому сутність податків та їх економічне значення, види?

9. Проаналізуйте основні елементи податкової системи будь-якої країни.

10. З’ясуйте сутність державного бюджету країни. Яка його структура? Визначте основні елементи доходної та видаткової частини державного бюджету України (2009 рік, 2010 рік).

11. Розкрийте зміст засобів грошово-кредитного регулювання економіки.

ІV. Теми для самостійного опрацювання

Тема 6. Домогосподарство у функціонуванні ринкової економіки

6.1. Питання для самостійної роботи

1. Домогосподарство як суб’єкт ринкової економіки, його сутність та функції.

2. Доходи та витрати домогосподарств.

3. Роль домогосподарства в економічному кругообороті ринкової економіки.

4. Домогосподарства в Україні.

5. Сімейний бюджет: структура надходжень та витрат.

6. Особливості функціонування міських і сільських домогосподарств в Україні.

7. Вплив інфляції на сімейну економіку.

8. Проблема бідності у світі та в Україні.

Основні економічні категорії і поняття:

Домогосподарство; функції домогосподарств; споживання; заощадження; бюджет сім’ї; доходи домогосподарств (сім’ї); витрати домогосподарств (сім’ї); бюджетне обмеження.

6.2. Пошукові питання

1. Доведіть зв’язок сімейної економіки з економічною системою суспільства.

2. Чому домогосподарство вважається автономною самодостатньою економічною системою?

3. Складіть місячний бюджет Вашої сім’ї.

4. Спробуйте визначити основні засади та принципи організації економіки домогосподарства.


6100289447026089.html
6100356930437871.html
    PR.RU™