Земельних часток (паїв)

Виділення єдиним масивом земельних ділянок групі влас­ників земельних часток (паїв) здійснюється на підставі Реко­мендацій Держкомзему України, затверджених наказом цього Комітету від ЗО грудня 1999 р. № 130, та розроблених відпові­дно до Указу Президента України "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економі­ки" від 3 грудня 1999 р. №*1529.

Рекомендації визначають порядок виділення єдиним маси­вом земельних ділянок групі власників земельних часток (паїв), які звернулися із заявами про відведення земельних ділянок в натурі з метою спільного використання або надання в оренду цих ділянок.

Власники земельних часток (паїв) звертаються із заявами про виділення єдиним масивом земельних ділянок в натурі для спільного використання або надання в оренду цих ділянок до сільської, селищної, міської, районної у містах ради. До заяв додаються сертифікати на право на земельну частку (пай).

Сільська, селищна, міська, районна у містах рада або її ви­конавчий орган у дводенний термін доручає місцевому держав­ному органу земельних ресурсів внести пропозиції щодо фор­мування єдиного масиву земельних ділянок групи власників земельних часток (паїв).

Місцевий державний орган земельних ресурсів відповідно до проекту реформування колективного сільськогосподарсько­го підприємства або схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) у двадцятиденний термін вносить про­позиції відповідній раді або її виконавчому органу щодо фор­мування єдиного земельного масиву.

На підставі внесених пропозицій місцевого державного органу земельних ресурсів сільська, селищна, міська, район­на у містах рада або її виконавчий орган у восьмиденний термін приймає рішення про виділення земельної ділянки в


Розділ XV. Правовий режим земель комерційних сільскогосподарських підприємств

натурі єдиним масивом та дає доручення місцевому держав­ному органу земельних ресурсів визначити цю ділянку в натурі (на місцевості).

На виділену земельну ділянку єдиним масивом в натурі складається акт перенесення на місцевості її зовнішніх меж та кадастровий план, який зберігається в місцевому державному органі земельних ресурсів. Копії цих документів передаються сільській, селищній, міській, районній у містах раді, яка здійснює реєстрацію договорів оренди, орендарю, а також власникам зе­мельних часток (паїв).Рішення про відмову щодо виділення єдиним масивом зе­мельних ділянок групі власників земельних часток (паїв), а та­кож залишення заяв громадян без розгляду більше місяця мо­жуть бути оскаржені в суді.


6094202998268388.html
6094259212201712.html
    PR.RU™